A Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola hagyományos iskolaszerkezetű, 8 évfolyamos általános iskola. Alaptevékenységek közé tartozik a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, napközi otthoni, sajátos nevelési igényű (hallássérült) tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatása, iskolai étkeztetés, diáksport, logopédiai ellátás. Egyéb sajátos intézményi szolgáltatás: rendszeres egészségügyi felügyelet.  

Felvehető tanulók száma: 640. Jelenleg 603 tanulónak van tanulói jogviszonya.
24 tanulócsoportban, évfolyamonként 3 párhuzamos osztályba járnak a gyerekek. Az osztályok között nincsen különbség, hagyományos oktatási módszerekkel folyik a tanítás.

Első osztálytól kezdve minden tanuló tanul idegen nyelvet, az osztály fele angolt, a másik fele német nyelvet. Az olvasás tanítása hangoztató, elemző, összetevő módszerrel történik. Iskolánkban integráltan folyik hallássérült diákok oktatása, őket a tanórákon kívül külön differenciált, felzárkóztató foglalkozások keretében is fejlesztik a kollégák.

Tanulóink szociális háttere heterogén összetételű. Adódik ez abból, hogy Debrecen legdinamikusabban fejlődő új családi házas övezetéből, kertvárosi részekből és lakótelepi környezetből is jönnek intézményünkbe gyerekek.

A nevelőtestületet 52 szakmailag jól felkészült, nevelő - oktató munkáját lelkiismeretesen végző pedagógus alkotja. A szakos ellátottság 100 %-os.

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy partnereink - azon belül elsősorban a szülők és a gyerekek – elégedettek legyenek munkánkkal, hiszen a kiélezett versenyhelyzetben a megmaradás záloga a magas szakmai színvonalon végzett oktató munka, a „gyermek érdeke mindenekelőtt” elv szem előtt tartásával a következetes és értékközvetítő nevelés. Fő célkitűzésünk az, hogy diákjaink olyan tudásra tegyenek szert, melynek birtokában biztosan megállják helyüket a középiskolában.

Iskolánk pedagógusainak a rendszeresség, következetesség, fokozatosság és folyamatosság elvének szem előtt tartásával fel kell készíteniük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, az „egy életen át tartó tanulás” elvének elfogadására.

Meg kell teremtenünk tanulóink harmonikus személyiségfejlődésének feltételeit, testi-lelki egészségük egyensúlyának megóvását.

Segíteni kell tanulóinkat abban, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzenek, hiszen így alakulhat ki bennük az önfegyelem, a helyes önkép, mely alkalmassá teszi őket a kudarcok elviselésére, a problémák megoldására.

Képessé kell tenni tanulóinkat a társadalmi munkamegosztásra, a továbbtanulásra, a mindennapi életben való eligazodásra, az információs társadalom kihívásainak kezelésére.

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.

Ennek érdekében tanórán és tanórán kívül is kiemelt szerepe van a pályaorientációnak, sokat teszünk a pályaválasztás előkészítéséért.

A kerettanterv célkitűzéseinek megfelelően tudatosítjuk tanulóinkban a munkavégzés jelentőségét, továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatát. Fontos a továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya kialakítása és elképzelése. Lényeges az egyéni lehetőségek megítélése, reális önértékelés, a tervezett életpályára való alkalmasság összetevőinek tudatosítása.

Diákjaink továbbtanulási mutatói nagyon jók, diákjaink 80%-a a legjobb gimnáziumokban tanul tovább, és ott képesek megtartani azt a tanulmányi átlagot, amelyet az általános iskolában. A tanulók 25-27 %-a szakközépiskolában és átlagban évfolyamonként csak 3 – 4 diák folytatja tanulmányait szakképző iskolában.

Iskolánk kifejezett erőssége a nyelvoktatás mind német, mind angol nyelvből. Heti 4 órában tanulják a nyelvet diákjaink 4 – 8. évfolyamig, de alacsonyabb óraszámban már első osztálytól. 5. osztályban lehetőség van második nyelv felvételére. A nyelvoktatás eredményességét erősíti, hogy évtizedes kapcsolatunk van egy németországi – Paderborn – iskolával. Ennek keretében cserelátogatásokra kerül sor évente két alkalommal (egy utazás, egy vendégfogadás), ami remek alkalom a nyelvgyakorlásra.

A tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük. 2010-ben lettünk akkreditált “Kiváló tehetségpont”. Az azóta eltelt időszakban kétszer lett megújítva az akkreditációnk. A tehetségazonosítást már alsó tagozatban megkezdjük. Ennek színterei a különböző tantárgyi háziversenyek, városi, megyei, országos, nemzetközi versenyek. Folyamatos a kiváló képességű gyermekek felkészítése ezekre a megmérettetésekre tanulmányi, művészeti és sport területén egyaránt.

A Debrecen város által koordinált tehetséggondozó programban is részt vesz iskolánk. A negyedikes tanulók központi mérésen vesznek részt magyar és matematika tantárgyakból, valamint egy pszichológiai tesztet töltenek ki, ezek alapján kerülhetnek be a programba. Minden kolléga részt vett 90 órás, a tehetséggondozás különböző területeit érintő továbbképzésen,  így mindenki részt tud vállalni ebben a munkában. A sikeres tehetséggondozó munkát bizonyítják városi, megyei, országos versenyeken elért eredményeink.   

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,5-4,6 - több évre visszamenőleg. Diákjaink 28-30 %-a visz haza év végén kitűnő bizonyítványt.

Az eredményes és színvonalas oktatás feltételei adottak intézményünkben. 17 teremben interaktív tábla segít korszerűbbé, színesebbé tenni a tanítási órákat. Azokban a tantermekben, ahol nincs interaktív tábla, projektorokat és kivetítőket szereltünk fel, így próbáljuk pótolni az interaktív tábla hiányát.

A szülői elégedettség egyik visszaigazolása, az, hogy testvér gyerekek töltik meg az induló első osztályaink 60%-át. A szülőkkel napi kapcsolatot ápolunk. Együttműködő, segítőkész szülői háttér áll a gyerekek mögött, akik értéknek tekintik a tudást, tanulást. Számíthatunk a szülők segítségére közösségi munka területén is.

Minden osztályban működik a szülői munkaközösség, az osztályok 3 fős küldöttségéből áll a szülői választmány. A törvényi előírásokon túl kikérjük véleményüket a diákságot, és ezen keresztül a szülőket is érintő kérdésekben. Együttműködő, konstruktív munka folyik.

A kiváló szakmai munka mellett erősségünk még a gyermekközpontú szemléletet. Munkánk során igyekszünk empatikusan, a gyermek szemével is nézni a világot. Éppen ezért azt valljuk, hogy az iskolának élményeket is kell adni a gyereknek, ezért színes és változatos programokat kínálunk a szabadidőben. Színházba, bábszínházba, hangversenyre járnak diákjaink. A nemzeti ünnepeinket rendhagyó módon, minél több gyermek aktív közreműködésével ünnepeljük. Két évente rendezünk diákbált, ahol a tanárok adnak műsort, és egy jó vacsora után élő zenére táncolhatnak a diákok. A diákönkormányzati napon az egész iskola kirándul egy külső helyszínre, ahol akadályversenyen mérik össze tudásukat az osztályok. A közösségépítés és tanulás együttes megvalósítását szolgálják a minden évben megrendezett projektnapok.

Bejelentkezés

Oldalainkat 72 vendég és 0 tag böngészi